AMU regler - Priser og tilskud

 

OBS: Husk at sidste frist for at søge VEU-godtgørelse er senest 4 uger fra sidste kursusdag!

Adgang for optagelse 
Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, Grønland og Færøerne, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse.

Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal ansøgeren opfylde eventuelle adgangskrav, der er fastsat som led i myndighedskrav til uddannelserne.

Ansøgere med dansk som andetsprog skal kunne dansk på et niveau, som gør det muligt at følge undervisningen på dansk.

Min. deltagerbetaling (normtakst)

Deltagergebyr er p.t.:
Teknisk-faglige kurser 620 kr. pr. uge – 124 kr. pr. dag 
Bløde kurser 930 kr. pr. uge – 186 kr. pr. dag 
IT-kurser 930 kr. pr. uge – 186 kr. pr. dag

Afmeldegebyr
Hvis du har tilmeldt dig og alligevel ikke kan deltage, skal du melde afbud. 
Meld afbud så tidligt som muligt, så uddannelsesstedet har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. Afmelding kan ske skriftligt eller telefonisk. Pr. 1. januar 2010 opkræves et gebyr hvis der meldes afbud senere end en uge før kursusstart. Gebyret er på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage

Gebyr for udeblivelse 
Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. 
Afbudsgebyret bortfalder hvis der sendes en anden person af sted på kurset i stedet for den der frameldes. Ovenstående gebyrer betales af arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Kursusgodtgørelse 
(VEU-godtgørelse) 
- hvem kan få godtgørelse?  

  • kortuddannede beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte 
  • kortuddannede selvstændige erhvervsdrivende  

VEU-godtgørelsen er et tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2019 er det 871 kr. pr. dag/4355 kr. pr. uge. Ansøgningen foregår elektronisk samtidig med tilmelding.

Fra den 1. januar 2011 er det ikke muligt at optjene ret til feriedagpenge i forbindelse med VEU-godtgørelse

Kursister med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. Dog kan virksomheden også få VEU-godtgørelse til medarbejdere med en videregående uddannelse, såfremt de ikke har brugt den de sidste 5 år.

Befordring 
- hvem kan få befordring?

  • Kortuddannede beskæftigede lønmodtagere
  • Kortuddannede selvstændige erhvervsdrivende 

Det er en betingelse, at den pågældende ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelserne, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Nye regler indebærer, at arbejdsgiver, der betaler løn til medarbejdere under uddannelse, skal forestå ansøgning om godtgørelse og/eller tilskud til befordring. I andre tilfælde kan deltageren selv søge.

Daglig transport – Der ydes tilskud til befordring, dvs. tilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur.

Hvor meget? –Tilskudssatsen til befordring er 0,99 kr. pr. km.

Er det samlede tilskud pr. uddannelse på under 36 kr., udbetales det ikke.
Ved daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur er der en kilometergrænse for tilskud på 576 km pr. dag (600 minus 24 km). 

 

Ny procedure omkring ansøgning af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring pr. 1/11-2011

 

Arbejdsgiveren skal søge

Arbejdsgivere, som betaler sædvanlig løn til medarbejdere under uddannelse, skal forestå ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud. Arbejdsgiveren overtager retten til godtgørelse, men ikke retten til befordringstilskud. Medarbejderen kan ikke selv søge i den situation.

En arbejdsgivers ret til godtgørelse er afledt af medarbejderens ret til godtgørelse. Det betyder, at arbejdsgiveren kun kan opnå godtgørelse, hvis medarbejderen opfylder betingelserne for godtgørelse. Tilsvarende vil arbejdsgiveren kun kunne få udbetalt befordringstilskud, hvis medarbejderen opfylder betingelserne for tilskud. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan godtgørelsen og tilskuddet til befordring kræves tilbagebetalt.

OBS: Husk at sidste frist for at søge VEU-godtgørelse er senest 4 uger fra sidste kursusdag!

Obligatorisk digital ansøgning

Fra 1. november 2011 blev det obligatorisk for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende at søge om godtgørelse og befordringstilskud digitalt, når uddannelsen foregår på en uddannelsesinstitution, der anvender det studieadministrative system Easy-A.

 

Udbetaling af befordringstilskud til arbejdsgivere

Udbetaling af befordringstilskud skal som udgangspunkt ske til deltageren/medarbejderen. Med de nye regler bliver det muligt at udbetale befordringstilskuddet til deltagerens arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til enten af udbetale beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud, som deltageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til dennes befordring i forbindelse med uddannelsen, og deltageren har godkendt, at udbetalingen af tilskud sker til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal med andre ord være forpligtet i ansættelsesforholdet til at afholde befordringsudgifter, f.eks. i henhold til overenskomst eller lignende. Herved er det ikke længere en forudsætning for udbetaling af tilskuddet til arbejdsgiveren, at der foreligger en fuldmagt fra medarbejderen.

 

Nye forenklede regler for beregning af befordringstilskud

Som hidtil vil der blive ydet tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. dog højst 576 km. pr. dag.

Der vil også fortsat blive ydet tilskud til ud- og hjemrejser i forbindelse med indkvartering samt rejser i forbindelse med weekender og på søgnehelligdage, dog højst for 400 km. pr. rejse, men fra den 1. juli 2011 vil der ikke længere blive ydet tilskud for eventuel befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted.

I andre tilfælde skal der som hidtil søges på et papirskema.

 

Kursister, der selv skal have VEU-godtgørelse

For kursister, der selv skal have VEU-godtgørelsen, er det ikke et krav, at de skal søge digitalt. De vil have mulighed for det i de tilfælde, hvor ansøgning ikke skal foretages af en arbejdsgiver.

OBS: Husk at sidste frist for at søge VEU-godtgørelse er senest 4 uger fra sidste kursusdag!

Kost og logi
 

Kontakt KompetenceGruppen for evt. reservering af værelse eller yderligere oplysninger: Aase Rahbek på tlf. 9680 1516